English 

Cồn Cỏ – Bao giờ chấm dứt cảnh nhờ tàu cá ra vào đảo

You may also like...