English 

Tagged: Địa đạo Vĩnh Mốc

Địa đạo Vĩnh Mốc

Địa đạo Vịnh Mốc nằm trong hệ thống cái điểm du lịch khu phi quân sự trước đây trong chiến tranh Việt Nam, đã được công nhận là di tích lịch sử Việt Nam....